فیلم


فیلشاه
فیلشاه

به وقت خماری
به وقت خماری

دارکوب
دارکوب

خجالت نکش
خجالت نکش

در وجه حامل
در وجه حامل

زمستان است
زمستان است

زنگ ها
زنگ ها

زخم شانه حوا
زخم شانه حوا

یکی میخواد باهات حرف بزنه
یکی میخواد باهات حرف بزنه

یک وجب از آسمان
یک وجب از آسمان

یه حبه قند
یه حبه قند

وصل نیکان
وصل نیکان

توجیه
توجیه

تیر باران
تیر باران

تارا و تب توت فرنگی
تارا و تب توت فرنگی

تعقیب سایه ها
تعقیب سایه ها

تابستان 58
تابستان 58

شوکران
شوکران

شیدا
شیدا

شنا در زمستان
شنا در زمستان